Aan de raad,

Hierbij presenteren wij het jaarverslag en de jaarrekening over 2016. Naast het traditionele papieren boekwerk zijn de stukken ook op de website te raadplegen. De opzet hiervan is enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij hopen hiermee de jaarstukken toegankelijker te maken. Via pcportal.maassluis.nl kunt u naar de vernieuwde interactieve website van de jaarstukken 2016. Hierin vindt u snel uw weg, worden cijfers grafisch weergegeven en is verdiepingsinformatie binnen handbereik.

De programma's vormen nog altijd de basis voor de verantwoording en het niveau waarop de gemeentelijke middelen worden geautoriseerd door uw raad. Wij blikken terug op een jaar waarin weer veel is gebeurd. We noemen hieronder enkele highlights.

Intocht Sinterklaas

Het jaar 2016 stond voor een groot deel in het teken van het organiseren van de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis op 12 november 2016.  Samen met evenementenbureau iQ Events, Stichting De Rode Mijter Company, Stichting Promotie Maassluis, ruim 350 vrijwilligers en vele inwoners en ondernemers uit de stad, heeft de gemeente een geweldig kinderfeest georganiseerd. Naast de intocht zelf waren zowel het Sinterklaashuis als de tentoonstelling een groot succes in de binnenstad van Maassluis. Maassluis heeft zichzelf met dit evenement positief en daadkrachtig op de kaart gezet.

Burgemeesterswijk

In 2016 kwam Maassluis ook op een negatieve manier in het nieuws vanwege onrust en overlast in de Burgemeesterswijk. Door gesprekken met bewoners, het bestuur van de Ibrahim moskee en Ummah Wahidah, het starten van groepsaanpak in samenwerking met Openbaar Ministerie, politie, jongerenwerk, leerplicht en Vraagraak en extra inzet van het jongerenwerk van Welzijn E 25 zijn wij er in geslaagd de rust in de wijk te herstellen en de woon- en leefsituatie te normaliseren.

Herontwikkeling Sluispolder-West

De herstructurering van deze wijk  is in volle gang en zal de komende jaren verder vorm krijgen. Het deelplan 2 Sluispolder West is goedgekeurd voor de bouw van 48 sociale huurwoningen en 41 koopwoningen. Het proces van sloop en wederopbouw van stenen en groen verloopt gestructureerd en naar wens. Met name tijdens deze periode van sloop, nieuwbouw en veel verhuisbewegingen is het belangrijk oog te hebben voor de sociale structuur in de wijk en te werken aan de versterking van de sociale cohesie. Deze periode van herstructurering is een mooie kans om, in samen met bewoners en maatschappelijke partners, te werken aan de opbouw van de participatiesamenleving. Als gemeente zijn wij in gesprek gegaan met bewoners en partners om de wensen en behoeften van de wijk te verkennen.

Wijkteam Vraagraak

Het wijkteam Jeugd en het Sociaal wijkteam zijn in 2016 samengevoegd tot één integraal wijkteam. Voor de herkenbaarheid en de samenwerking is gekozen om één gezamenlijke uitvalbasis aan de Haydnlaan geschikt te maken als gezamenlijke frontoffice waar alle inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.  

Terugkijkend kunnen we stellen dat 2016 voor Maassluis een geslaagd jaar is geweest, met veel inzet en aandacht voor de mensen en de stad. Het jaar is afgesloten met een gering negatief rekeningresultaat van afgerond € 0,1 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een hogere storting in de reserves dan geraamd.

Wij zien uit naar de behandeling van deze rekening in uw raad.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,
De secretaris, A.L. Duijmaer van Twist
De burgemeester, dr. T.J. Haan