Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. De inkomsten uit gemeentelijke belastingen (OZB, precario- en hondenbelasting) en heffingen (onder andere de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges) bedragen bijna 14% van het totaal aan inkomsten van de gemeente.

In het coalitieakkoord 2014-2018 'Maassluis Dichtbij' - verbinden en vooruitzien, zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen. Deze zijn uitgewerkt in de Nota lokale heffingen 2014-2017.
Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en over het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges omgevingsvergunning en overige leges.