Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn zaken die in het verleden zijn aangeschaft en in een bepaalde periode worden afgeschreven. Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen en civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, het water en het groen in de stad.

Het onderhoud en beheer van deze kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente. Het betreft in belangrijke mate de publieke ruimte en heeft daarmee een directe invloed op het woon- leef- en werkklimaat van de inwoners. Het onderhoud van de kapitaalgoederen vraagt structureel veel geld van de gemeente. Het onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte hanteren wij afschrijvingstermijnen, op basis van de technische levensduur. Onder de kapitaalgoederen zijn investeringen van maatschappelijk en van economisch nut opgenomen.

In deze paragraaf wordt van de verschillende onderwerpen het beheerkader geschetst en de financiële consequenties verantwoord. Onder het punt Uitvoeringsprogramma is een overzicht gepresenteerd van de verschillende - waar mogelijk integraal uit te voeren - projecten die in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2016 zijn opgenomen met daarbij de status van het project.