Rekeningresultaat 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een gering negatief resultaat van afgerond € 0,1 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2015

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Burger, bestuur en veiligheid

10.642

-3.171

7.471

9.663

-2.225

7.438

9.575

-2.244

7.331

Ontwikkeling en economie

7.657

-5.039

2.617

9.490

-6.790

2.700

7.238

-4.949

2.289

Beheer en duurzaamheid

21.445

-8.560

12.885

17.610

-9.019

8.591

15.995

-8.718

7.276

Zorg, jeugd en onderwijs

23.531

-2.238

21.293

23.829

-2.225

21.604

23.532

-2.488

21.044

Werk en inkomen

23.536

-13.286

10.250

23.147

-11.945

11.203

23.705

-12.768

10.937

Sport en cultuur

4.669

-800

3.869

4.974

-794

4.180

4.798

-838

3.960

Middelen

3.761

-59.233

-55.472

4.147

-59.229

-55.083

4.750

-58.968

-54.219

Gereal. saldo baten en lasten

95.240

-92.328

2.912

92.859

-92.227

632

89.592

-90.973

-1.381

Burger, bestuur en veiligheid

62

-167

-105

485

-61

424

485

-50

435

Ontwikkeling en economie

-3.197

-3.197

-1.623

-1.623

93

-1.627

-1.533

Beheer en duurzaamheid

2.888

-1.993

895

19

-794

-775

1.384

-1.318

65

Zorg, jeugd en onderwijs

869

-1.201

-332

1.006

-279

727

1.141

-279

862

Werk en inkomen

-21

-21

812

-112

700

857

-112

745

Sport en cultuur

338

-6.244

-5.906

53

-160

-108

198

-198

-1

Middelen

6.711

-480

6.231

409

409

902

902

Totaal mutaties reserves

10.867

-13.302

-2.435

2.785

-3.030

-245

5.059

-3.585

1.475

Burger, bestuur en veiligheid

10.704

-3.338

7.366

10.148

-2.286

7.862

10.060

-2.294

7.766

Ontwikkeling en economie

7.657

-8.236

-579

9.490

-8.413

1.077

7.331

-6.576

755

Beheer en duurzaamheid

24.333

-10.553

13.780

17.629

-9.814

7.816

17.378

-10.037

7.341

Zorg, jeugd en onderwijs

24.400

-3.439

20.961

24.836

-2.504

22.331

24.673

-2.767

21.906

Werk en inkomen

23.536

-13.308

10.228

23.959

-12.057

11.903

24.562

-12.880

11.682

Sport en cultuur

5.007

-7.044

-2.037

5.026

-955

4.072

4.996

-1.036

3.960

Middelen

10.472

-59.713

-49.242

4.556

-59.229

-54.673

5.652

-58.968

-53.317

Totaal gerealiseerd resultaat

106.107

-105.630

477

95.644

-95.257

387

94.651

-94.558

94

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen

De primaire begroting 2016 is samen met de oktoberbrief als eerste begrotingswijziging door de raad vastgesteld. De planning- en controlcyclus is zo ingericht dat jaarlijks daarna driemaal kritisch de budgetontwikkelingen worden beoordeeld. Dit wordt gedaan bij de eerste bestuursrapportage over de maanden januari tot en met april, de tweede bestuursrapportage over de maanden mei tot en met augustus en over het eindejaarsbericht. Deze rapportages, voorzien van een aanpassing van de begroting, zijn ter vaststelling aan de raad aangeboden. Na het laatste rapportagemoment laat de jaarrekening het volgende resultaat zien:

Baten en lasten

Begroting

Rekening

Verschil

(bedragen x € 1.000)

2016 def.

2016

Lasten

92.859

89.592

-3.267

V

Baten

-92.227

-90.973

1.254

N

Gerealiseerd saldo baten en lasten

632

-1.381

-2.013

V

Mutaties reserves

Toevoegingen

2.785

5.059

2.274

N

Onttrekkingen

-3.030

-3.585

-555

V

Saldo mutaties reserves

-245

1.475

1.720

N

Totaal gerealiseerd resultaat

387

94

-293

V

Met het eindejaarsbericht was er sprake van een voorlopig negatief rekeningresultaat van € 0,4 miljoen. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2016  bedraagt € 0,1 miljoen negatief. Dit is € 0,3 miljoen positiever dan bij het eindejaarsbericht.

Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste verschillen die na de laatste rapportage ontstaan zijn.

Onderwerp

Bedrag

Voordeel (V)

Incidenteel (I)

(x € 1.000)

Nadeel (N)

Structureel (S)

Extra dotatie pensioen wethouders

108

N

I

Wegen

52

N

I

Begraafplaats

107

N

S

Onderwijs

-44

V

I

Integrale wijkteams

-114

V

I

Minimabeleid

-100

V

I

Re-integratie

-84

V

I

Reservering onderuitputting accres 2016

280

N

I

Algemene uitkering

-95

V

I

Personele lasten en inhuur derden

-237

V

I

Overige afwijkingen < € 50.000

-166

V

I

Totaal

-293

V

Per programma is een uitvoerige analyse en toelichting beschikbaar. Deze is te raadplegen bij de programma's onder het onderdeel 'Analyse saldo programma'.

Vermogensmutaties

Naast bovengenoemde verschillen zijn er ook mutaties op de reserves die afwijken van de raming.
Per saldo wordt € 1,5 miljoen aan de reserves toegevoegd. Dit is € 1,7 miljoen meer dan geraamd in het eindejaarsbericht en wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  1. een storting in de onderhoudsreserve wegen voor niet uitgevoerd wegonderhoud 2016 (€ 0,7 miljoen);
  2. lagere onttrekkingen aan de egalisatiereserves reiniging en riolering (€ 0,3 miljoen);
  3. een storting in de reserve overlopende posten in verband met verwachte onderuitputting rijksbegroting en in december ontvangen middelen gemeentefonds in verband met de verhoogde asielstroom (€ 0,5 miljoen).

In het eindejaarsbericht is voor de punten 1 en 2 door de raad een principebesluit genomen dat deze mutaties mogen plaatsvinden. Deze mutaties zijn budget neutraal. De mutaties in de reserve overlopende posten houden verband met de berichtgeving uit de decembercirculaire 2016. Deze konden niet eerder worden gemeld. De extra middelen voor de verhoogde asielinstroom zijn budget neutraal verwerkt. De reservering voor de onderuitputting rijksbegroting heeft het resultaat negatief beïnvloed.

De balans

De gecomprimeerde balans per ultimo 2015 en 2016 ziet er als volgt uit:

Gecomprimeerde balans

Ultimo 2015

Ultimo 2016

bedragen ( x € 1.000)

Activa

Vaste activa

83.910

85.111

Vlottende activa

23.222

26.874

Totaal activa

107.132

111.985

Passiva

Algemene reserve

23.733

22.742

Bestemmingsreserves

9.590

11.579

Resultaat na bestemming

-477

-94

Voorzieningen

5.097

4.597

Vaste schulden

53.612

59.273

Vlottende schulden

15.577

13.888

Totaal passiva

107.132

111.985