De doelstelling van Single information Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen is de verantwoording- en controlelasten voor gemeenten (en provincies) te verminderen. Daartoe worden door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle werkzaamheden gevraagd. Verder wordt aangesloten bij het reguliere jaarrekeningproces van de lagere overheden.
Met de SiSa-bijlage wordt niet alleen aan de Rijksoverheid verantwoording afgelegd over de specifieke uitkeringen, maar ook aan de provincie (verantwoording tussen mede overheden). Dat wil zeggen dat de verantwoording over van de provincie ontvangen subsidies via deze bijlage op de jaarrekening verloopt. In 2016 zijn er door de gemeente Maassluis van andere mede overheden geen subsidies of bijdragen ontvangen die worden verantwoord door middel van de SiSa-bijlage. De regelingen die worden afgerekend betreffen enkel verantwoordingen richting Rijksoverheid.

De gemeente Maassluis legt met de jaarrekening 2016 verantwoording af over drie specifieke uitkeringen. Stroomopwaarts MVS verzorgt de uitvoering van de twee specifieke uitkeringen G2 Participatie wet en G3 Bbz.

SiSa nummer

Naam specifieke uitkering

1

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016 (OAB)

2

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2016

3

G3

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2016

Hierna volgt de SiSa-bijlage, middels het door BZK en CBS voorgeschreven format.

SiSa bijlage