De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over zeven programma’s. Elk jaar ligt per programma de focus op de belangrijkste resultaten per speerpunt.
De financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2016 en de vermogenspositie eind 2016. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeente brede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Dit jaar ligt ook hier de focus op de bijzonderheden.

Jaarrekening

De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2016, inclusief een uitgebreide financiële toelichting op de mutaties van de balansposten.
In het overzicht van baten en lasten 2016 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet.
Dit gedeelte van de jaarstukken wordt door de accountant gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. Het jaarrekeninggedeelte wordt afgesloten met onder meer enkele verplichte bijlagen naar aanleiding van het BBV (besluit begroting en verantwoording), het IBT (interbestuurlijk toezicht door de provincie) en de WNT (Wet normering topinkomens).

Interactieve website jaarstukken

De gemeente Maassluis heeft in navolging van de begroting 2017 ook de jaarstukken 2016 via de interactieve website pcportal.maassluis.nl ontsloten. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden op www.maassluis.nl.