Naar aanleiding van het rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de sturingskracht van de raad heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als aanbevelingen van de RKC als afgedaan worden beschouwd. De tabel geeft aan welke aanbevelingen er in 2016 zijn afgedaan.

Niet opgenomen aanbevelingen zijn (nog) in uitvoering.

Onderwerp:

Datum
besluit:

Aanbeveling:

Afdoenings-termijn:

Afgedaan:

Onderhoud kapitaalgoederen
Actuele onderhoudsplannen

13-1-15

Geef het college opdracht om de gemeenteraad binnen drie maanden een planning voor te leggen voor het compleet maken van de beheerplannen en het verkrijgen van volledig inzicht in kwaliteit van de kapitaalgoederen en laat het college de gemeenteraad via de verschillende P&C producten, waaronder de bestuursrapportages, informeren over de voortgang van de implementatie van deze planning

15-04-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Sturingsmogelijkheden

13-1-15

Geef het college opdracht om in het raadsbesluit bij een beheersplan voor kapitaalgoederen voor te stellen op welk moment de ‘vervolgmeting’ en actualisering van het beheerplan zal worden uitgevoerd en welke doelstellingen er op dat moment moeten zijn behaald.

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Besluitvorming onderhoudsplannen

13-1-15

Draag het college op de ‘spelregels’ uit de Financiële Verordening te volgen en beheerplannen aan te reiken die expliciet meerdere keuze(scenario)s bieden ten aanzien van het onderhoud van de kapitaalgoederen. De beheerplannen dienen zo te worden ingericht dat de gemeenteraad zijn sturende rol kan vervullen bij het vaststellen van het plan en het tussentijds bijsturen van het plan.

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Inzicht in staat onderhoud

13-1-15

Geef het college opdracht om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het onderhoud over de volle breedte en een systematiek te ontwikkelen om dit inzicht up to date te houden en verzoek het college binnen zes maanden verslag te doen aan de gemeenteraad.

15-07-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Uitvoering

13-1-15

Geef het college opdracht het ambitieniveau in overeenstemming te brengen met de realisatiekracht door lering te trekken uit het verleden (capaciteit, financiële afhandeling, etc.) (zie aanbeveling 10)

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Monitoring van de uitvoering

13-1-15

Zorg als college voor een transparante (ambtelijk-bestuurlijke) sturing op de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar groen vanuit de vastgestelde ambities in het beheerplan voor de openbare ruimte. Op die wijze kan het college verantwoordelijkheid nemen dat de afspraken met de raad over het onderhoud daadwerkelijk worden gerealiseerd.

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Planning en controlecyclus

13-1-15

Geef het college opdracht in de planning- en controldocumenten een expliciet en concreet verband te legen met de beoogde kwaliteitsniveaus van beheerplannen. Maak duidelijk wat bijvoorbeeld een vertraging daadwerkelijk betekent voor doelbereiking en financiële aannames achter de beheerplannen. Vraag het college een standaard set van indicatoren per kapitaalgoed te ontwikkelen die de raad inzicht geven in de realisatie van het beheerplan met ingang van begroting 2015.

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15

Onderhoud kapitaalgoederen
Evaluatie

13-1-15

Geef het college opdracht in de beheerplannen ook een evaluatie op te nemen van het voorgaande beheerplan, zodat het voor de raad duidelijk is in hoeverre ervaringen met het voorgaande beheerplan hebben geleid tot veranderingen in het nieuwe beheerplan (zie aanbeveling 6, monitoring van de uitvoering)

01-08-15

Ja
RIB d.d. 06-11-15