Zorg, jeugd en onderwijs

Dit programma is samengesteld uit de onderdelen openbare gezondheidszorg, zorg volwassenen en zorg jeugd en onderwijs. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet hebben gemeenten een veel grotere verantwoordelijkheid op het terrein van (jeugd)zorg en ondersteuning. Daardoor zijn het gehele sociale domein en de organisatie en aanpak van de gemeente Maasluis flink in beweging. De afgelopen periode zijn diverse beleidskaders vastgesteld. Binnen het beleidsterrein Onderwijs worden wettelijke taken uitgevoerd, zoals leerplicht, leerlingenvervoer, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), buitenschoolse opvang, onderwijsachterstandenbeleid en onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt er stedelijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd, waarvoor zowel gemeentelijke als rijksmiddelen worden ingezet en is er stedelijk beleid op schoolzwemmen.