Programma / product (bedragen x € 1.000)

Begroot 2016

Betaald 2016

Restant 2016

Totaal programma 1 Burger, bestuur & veiligheid

28

27

1

Bestuursondersteuning college van B&W

5

5

0

Externe communicatie

14

14

0

Mondiale bewustwording

9

8

1

Totaal programma 2 Ontwikkeling en economie

46

61

-14

Handel

40

54

-14

Promotie

4

4

0

Overige volkshuisvesting

3

3

0

Totaal programma 3 Beheer en duurzaamheid

16

302

-286

Volksfeesten

6

293

-287

Milieubeleid

10

9

1

Totaal programma 4 Zorg, jeugd en onderwijs

5.339

5.583

-244

Overige voorzieningen

149

138

11

Onderwijsachterstandenbestrijding

980

1027

-47

Regionaalbureau leerplicht

374

443

-69

Vreemdelingen

285

300

-14

Kinderdagopvang

55

55

0

Algemene voorzieningen wmo en jeugd

1117

1116

1

Eerstelijnsloket wmo en jeugd

1619

1767

-148

Openbare gezondheidszorg

33

31

2

Jeugdbeleid

726

705

21

Totaal programma 5 Werk en inkomen

92

97

-5

Volwasseneneducatie

49

56

-7

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

43

41

2

Totaal programma 6 Sport en cultuur

1.928

1.937

-8

Openbare bibliotheek

488

488

0

Kunstzinnige vorming

193

161

31

Sport algemeen

216

253

-37

Zwembad

403

397

5

Buitensportaccommodaties

26

26

0

Theatervoorzieningen

281

280

1

Overige cultuur

110

118

-9

Museum

120

120

0

Hist. gebouwen, molens en carillon

92

92

-1

Totaal per jaar

7.449

8.006

-557

In de begroting is een bedrag opgenomen voor subsidies van afgerond € 7,4 miljoen. Het bedrag dat in 2016 is verstrekt aan subsidies bedraagt ruim € 8 miljoen. Dit ligt hoger dan het subsidiebudget, omdat enerzijds op sommige onderdelen gebruik is gemaakt van budgetruimte op een andere kostencategorie, bijvoorbeeld op het inkoopbudget, binnen hetzelfde product/onderwerp en anderzijds door gerealiseerde en direct gerelateerde baten. De overschrijding op subsidies van afgerond € 0,56 miljoen wordt voor een bedrag van € 0,64 miljoen gedekt door voordelen binnen hetzelfde product.