Balans

Algemeen

De jaarrekening is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Aan de basis van de informatie in de balans liggen de activerings- en waarderingsgrondslagen. De gemeentelijke regelgeving is op dit punt beschreven in de financiële verordening gemeente Maassluis 2012.

Activa posten (bezittingen) worden in beginsel gewaardeerd op basis van de vervaardigingsprijs (grondexploitaties) of verkrijgingsprijs (overig). Als de marktwaarde van een materieel actief blijvend lager is dan de boekwaarde, wordt het actief tot deze waarde is afgewaardeerd. Voor verwachte verliezen bij grondexploitaties of het risico van oninbare vorderingen worden voorzieningen getroffen. De afschrijving vindt plaats volgens de gemeentelijke voorschriften op basis van de geschatte economische levensduur en op lineaire basis. De van derden ontvangen investeringsbijdragen worden in mindering gebracht. Dit resulteert in een boekwaarde van het activum op balansdatum.

Passiva posten (eigen en vreemd vermogen) worden in beginsel gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa vallen de kosten van onderzoek & ontwikkeling en bijdrage aan activa in eigendom van derden. Hierop wordt in 5 jaar afgeschreven.
De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Materiële vaste activa

Onderscheid wordt gemaakt in investeringen met economisch respectievelijk maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut dragen bij aan de mogelijkheid om middelen te verwerven (bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verwerken).
In 2016 zijn, conform het BBV, de materiële vaste activa met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, opgenomen onder een aparte balanscategorie . Dit betreft de investeringen in riool, milieu en begraafplaatsen, waarvoor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten worden geheven. Hierdoor is het overzicht bij de toelichting van de materiële vaste activa aangepast door middel van een herrubricering.

Bij activering worden eventuele bijdragen van derden in mindering gebracht. Afschrijving vindt plaats tegen een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de gemiddelde levensduur van de activa. Dit conform de afschrijvingstabel behorende bij de Financiële verordening.

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen en de verstrekte leningen. De kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen bestaan uit aandelen in vennootschappen.

Voorraden

Onder de voorraden vallen de grondexploitaties. Het onderhanden werk van de grondexploitaties wordt gewaardeerd tegen het saldo van de gerealiseerde kosten en opbrengsten. Dit gaat zowel om de directie kosten voor het verwerven, slopen en bouw- en woonrijp maken als ook de rente- en plankosten. Een eventuele voorziening voor verwachte verliezen wordt hierop in mindering gebracht.

Kortlopende vorderingen

Deze vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. Voor het uitstaand saldo aan belastingdebiteuren is een voorziening getroffen.

Overlopende activa/liquide middelen

Deze posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen staan de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van het overzicht van baten en lasten.
Het belangrijkste verschil tussen reserves en voorzieningen is dat de raad in het geval van reserves een grote vrijheid heeft om de bestemming van deze gelden te wijzigen. Om die reden worden reserves als eigen vermogen aangeduid. In het geval van voorzieningen is er veelal sprake van verplichtingen en hoort bij het vreemde vermogen.
Bestemmingsreserves zijn voor specifieke doeleinden gevormd op basis van een raadsbesluit en/of ministeriële richtlijnen. Aan de bestemmingsreserves is in 2016 geen rente toegevoegd.

Voorzieningen

Onder de voorzieningen zijn de voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s opgenomen. Dit voor zover de omvang redelijkerwijs is in te schatten.
Voorzieningen die de waarde van een actief corrigeren worden aan de activazijde gepresenteerd en daar in mindering gebracht op het actief. De voorziening debiteuren is conform de voorschriften in mindering gebracht op de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

Wanneer de gemeente van derden middelen verkregen heeft die specifiek besteed moeten worden, is er ook een voorziening gevormd.

Voorzieningen waarvan de hoogte wordt bepaald door geldstromen over een langdurige periode in de toekomst worden gewaardeerd op contante waarde.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders. Deze is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Voor de voorziening oud-werknemers geldt hetzelfde.

Langlopende schulden

Deze schulden hebben een looptijd van meer dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

Deze posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.