Onderwerp

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2016 c.a. (na afronding accountantscontrole)
Registratienummer: ADV-16-04388

Programma

Middelen

Portefeuillehouder

J.M.H. Evers

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

6 juni 2017

Voorstel om te besluiten

De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

  1. de Jaarstukken 2016 c.a. vast te stellen en voor 15 juli 2017 aan te bieden aan CBS en Provincie;
  2. het negatieve rekening resultaat van afgerond € 0,1 mln. ten laste te brengen van de algemene reserve.