Balans 2016

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2015

Ultimo 2016

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1

558

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

1

27

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

531

Materiële vaste activa

76.891

78.169

Materiële vaste activa met economisch nut

45.527

46.968

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor een heffing

kan worden geheven

21.935

23.183

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

9.423

8.012

Gronden welke in erfpacht zijn uitgegeven

6

6

Financiële vaste activa

7.018

6.384

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.513

1.473

- Deelnemingen

1.426

1.426

Overige langlopende leningen u/g

3.852

3.471

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

17

14

Bijdragen een activa in eigendom van derden

210

Totaal vaste activa

83.910

85.111

Vlottende activa

Voorraden

14.992

11.762

Grond- en hulpstoffen

3

6

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

14.989

11.756

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

7.247

9.621

Vorderingen op openbare lichamen

4.716

4.674

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar

2.361

Overige vorderingen

2.531

2.586

Liquide middelen

34

123

Kassaldi

24

14

Bank- en girosaldi

10

109

Overlopende activa

949

5.368

Nog te ontvangen subsidies overheidslichamen

523

1.427

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

426

801

Nog te verrekenen kosten onderhanden werk

3.140

Totaal vlottende activa

23.222

26.874

Totaal activa

107.132

111.985

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2015

Ultimo 2016

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

32.846

34.227

Algemene reserve

23.733

22.742

Bestemmingsreserve

- Voor egalisatie van tarieven

1.825

1.256

- Overige bestemmingsreserves

7.765

10.323

Nog te bestemmen resultaat

-477

-94

Voorzieningen

5.097

4.597

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

3.793

3.151

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

261

333

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

1.043

1.113

Vaste schulden

53.612

59.273

Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en financiële instellingen

46.612

52.273

- Openbare lichamen

7.000

7.000

Totaal vaste passiva

91.555

98.097

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

10.722

6.343

Bank- en girosaldi

6.806

Overige schulden

3.916

6.343

Overlopende passiva

4.855

7.545

Nog te betalen bedragen

2.031

5.392

Vooruit ontvangen subsidies overheidslichamen

530

632

Overige vooruit ontvangen bedragen

2.294

161

Vooruitontvangen bedragen onderhanden werk

0

1.360

Totaal vlottende passiva

15.577

13.888

Totaal passiva

107.132

111.985

Borg - en garantstellingen

135.120

117.082

Startersleningen SVn

1.778

1.832