Beleidsuitgangspunten

Algemeen

De algemene beleidsdoelstelling voor verbonden partijen omvat de behartiging van het publiek belang door een verbonden partij met een private of publieke rechtsvorm, onder voorwaarde dat:

  • de risico’s in redelijke verhouding staan tot het publiek belang, zowel financieel als beleidsmatig;
  • de deelneming het meest efficiënte en effectieve instrument is om het beoogde beleidsdoel te realiseren;
  • het publiek belang en het toezicht daarop niet al op een andere wijze volledig is geborgd.

Deze voorwaarden zijn afgeleid van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Nota verbonden Partijen, die tezamen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 de belangrijkste richtlijnen vormen voor uitvoering van het beleid voor verbonden partijen. Het gaat hierbij in grote lijnen om het aangaan, beheer, evalueren en afstoten van verbonden partijen.

Nota Verbonden Partijen

De laatste nota verbonden partijen dateert uit begin 2012. In 2016 zijn, mede naar aanleiding van de conclusies van het onderzoek van de rekenkamer naar de grip van de raad op verbonden partijen, stappen gezet naar actualisatie van de nota. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ondersteuning van hetzelfde bureau, Partners+Pröpper (P+P), dat het onderzoek voor de Rekenkamercommissie heeft uitgevoerd. Hen is gevraagd om de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek te verwerken in het nieuwe document.
Mede tegen de achtergrond van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met P+P gesproken over het op een dynamische wijze inzicht geven over de verbonden partijen. Een nota verbonden partijen die om de vier jaar (en soms later) wordt aangeboden past daar niet bij. Gekozen is daarom voor een toolbox die het beleidskader vormt en een dashboard per verbonden partij. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dashboards per verbonden partij. In de loop van 2017 zullen de toolbox en de dashboards worden aangeboden aan de gemeenteraad.