Ontwikkelingen in 2016

Algemeen

De gemeente Maassluis kent in totaal 14 verbonden partijen, waarvan tien gemeenschappelijke regelingen, twee vennootschappen (deelnemingen) en twee stichtingen.
In 2016 heeft de gemeente Maassluis € 373.000 aan dividend ontvangen.

Mutaties in verbonden partijen

In tegenstelling tot 2015 zijn er in 2016 geen verbonden partijen bijgekomen of afgegaan. In de loop van 2016 is de liquidatie van de (voormalige) verbonden partij stadsregio Rotterdam-Rijnmond volledig afgerond en is tot een uitbetaling van een restant bedrag aan de deelnemende gemeenten overgegaan.

Ontwikkelingen bestaande verbonden partijen

  • In 2016 is onderzoek gedaan naar de toekomst van het recreatieve groenbeheer en -beleid in het Midden-Delflandgebied. Er zijn stappen gezet naar de opheffing van zowel het Koepelschap buitenstedelijk groen (de vereveningsorganisatie) als het recreatieschap Midden-Delfland (beleid en beheer). Daartoe heeft de raad eind 2016 ingestemd met het opheffen van het Koepelschap en het recreatieschap per 1-1-2018. Gedurende het jaar is onderzocht op welke wijze - en met minder bestuurlijke drukte - het recreatieve groenbeheer en -beleid in de toekomst vormgegeven kan worden. In 2016 is verder onderhandeld over de uittreding van het Rijk uit de recreatieschap. De financiële afwikkeling is in de jaarrekening 2016 van het schap verwerkt.
    Er zijn overeenkomsten getekend tussen de schappen, de provincie en Staatsbosbeheer (SBB) voor de overgang van taken en personeel per 1-1-2017 van de Groenservice Zuid-Holland (GZH) naar SBB.
  • Het jaar 2016 is het eerste volledige jaar van Stroomopwaarts geweest en heeft vooral in het teken gestaan van het opbouwen van de organisatie en het harmoniseren van beleid en uitvoering op de verschillende onderdelen. Diverse beleidsplannen en verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij is veel aandacht besteed aan het armoedebeleid, met name voor kinderen. In 2016 is de toekomst van de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts onderzocht, aangezien de hosting van de bedrijfsvoeringsactiviteiten bij de verschillende gemeenten een tijdelijke oplossing is.

Indexering

Voor begrotingsjaar 2016 heeft de werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen (in 2014) een indexeringspercentage (bij ongewijzigd beleid) afgegeven van -/- 0,65%. De negatieve indexering is het gevolg van te hoog afgegeven indexcijfers over de jaren 2013-2015. Begin 2016 is het percentage voor het begrotingsjaar 2017 afgegeven aan de gemeenschappelijke regelingen.

Lijst verbonden partijen

De regelgeving rondom de verbonden partijen is met de recente wijziging van de BBV, die vanaf de begroting 2017 van kracht is, aangepast. Binnen de programma's dient de betrokkenheid van de verbonden partijen bij het bereiken van de doelstelling(en) van het programma te worden toegelicht. De paragraaf verbonden partijen bevat (nog steeds) de visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen en de lijst verbonden partijen. In de lijst worden de verbonden partijen opgesplitst in vier onderdelen: gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.