Definiëring

Publiekrechtelijke verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid voor openbare lichamen als gemeenten om een deel van hun bestuurstaken over te dragen aan een gezamenlijk verband waaraan ook andere – al dan niet publieke - partijen meedoen. Zo kan men gezamenlijk bepaalde belangen behartigen. Dit wordt ‘verlengd lokaal bestuur’ genoemd en concretiseert zich in de gemeenschappelijke regelingen.

Privaatrechtelijk verbonden partij

Vennootschappen
Bij een vennootschap gaat het om een besloten of naamloze vennootschap waarin de gemeente aandelen heeft en op deze wijze deelneemt in het aandelenkapitaal. Een dergelijke relatie met een derde rechtspersoon is ook een verbonden partij.

Stichtingen
Een stichting kan ook een verbonden partij zijn. Alleen stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft, niet zijnde een subsidierelatie, vallen in dit kader onder de term verbonden partij. Als de gemeente een stichting in overwegende mate subsidie verstrekt, dan valt die stichting onder de gesubsidieerde instellingen en is het geen verbonden partij.

Verenigingen

Ook de derde rechtspersoon in de vorm van de vereniging, waaronder de coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, is onder voorwaarden aan te merken als een verbonden partij. Ook daar gelden de vereisten dat zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang voor de gemeente is verbonden aan de vereniging.