Top 10 grootste risico's

Om de risico's van Gemeente Maassluis in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van de webapplicatie NARIS  waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld.
In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste invloed hebben op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Belangrijk is om te weten dat het risicoprofiel een momentopname is. Via de planning- en control documenten, waaronder bij de jaarstukken, wordt gerapporteerd over de wijzigingen.

Belangrijkste risico's gemeente Maassluis

Rekening 2016

Begroting 2016

Kans (2)

Invloed

Positie (1)

project / gebied

2016

Structureel

1

2

De Dijk

De opbrengst die geraamd is, wordt niet gehaald

2

7%

2

4

Civiele kunstwerken

Calamiteit door achterstallig onderhoud civiele kunstwerken

2

6%

3

1

Jeugdzorg

Groei van volume door meer afgegeven indicaties

4

5%

4

10+

Gemeentefonds

Negatieve bijstellingen gemeentefonds

3

4%

5

8

Projecten

Renterisico door vertraging projecten

2

3%

6

9

Begraafplaats

Exploitatie begraafplaats niet kostendekkend

5

3%

7

10

Bedrijfsvoering

Inzet externen

4

3%

8

10+

Bedrijfsvoering

Uitval personeeel boven de prognose

5

3%

9

10+

Bedrijfsvoering

Volgen verkeerde procedure inkoop- en aanbesteding

5

3%

10

10+

Bedrijfsvoering

Ontoereikende budgetten voor onderhoud groen

4

2%

1) toelichting 10+: deze risico’s maakten in de begroting 2016 al onderdeel uit van het risicoprofiel, maar vielen buiten de top 10

2) kansklasse: 1=laagste kans