Toelichting op de mutaties

De hoogte van het risicoprofiel is, op basis van 70% zekerheid, € 1,2 miljoen lager dan de begroting 2016. De nieuwe taken in het sociaal domein zijn inmiddels redelijk bekend waardoor er meer zicht bestaat op de risico’s ervan. Door betere inzichten kunnen er een aantal risico’s naar beneden worden bijgesteld.
Voor de toelichting op de maatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting 2017. Op het moment van schrijven heeft het Nederlands adviesbureau voor risicomanagement (NARIS) het risicoprofiel van Maassluis geanalyseerd. De aanbevelingen van dit bureau worden, samen met de actuele inzichten van de vakafdelingen, in de begroting 2018 terug te vinden in een volledig geüpdate risicoprofiel.