Weerstandscapaciteit

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen.

Structurele weerstandsvermogen

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

Met de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019 is de samenstelling van de weerstandscapaciteit aangepast en worden de financiële activa (aandelen), de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit niet meer meegenomen bij de berekening.

Incidenteel weerstandsvermogen

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.
In Maassluis wordt het weerstandsvermogen voornamelijk gevormd door de algemene reserve.

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis wordt eind 2016 geraamd op € 23,2 miljoen:

Weerstandscapaciteit

Begroting

Rekening

Incidenteel/

bedrag x € 1,- mln

2016

2016

Structureel

1.

Algemene Reserve

20,6

22,7

I

2.

Onbenutte belastingcapaciteit

0,4

-

S

3.

Verwacht resultaat 2015/2016

0,3

-0,1

I

4.

Stille reserves

6,7

0,6

I

5.

Post onvoorzien

0,1

-

S

Totaal

28,1

23,2