Beleid risicomanagement

De raad heeft in maart 2016 de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Het gemeentebestuur voert een adequaat risicomanagement om onverwachte financiële tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen en consequenties tijdig in te kunnen schatten. In het Coalitieakkoord 2014-2018 wordt een zekerheidspercentage van 70 voldoende geacht om eventuele risico’s af te dekken.