Wettelijk kader

Voor de treasuryfunctie gelden diverse wettelijke kaders. Daarbij wordt de uitvoering aan de wettelijke normen getoetst. Ook wordt specifiek aandacht geschonken aan het rente- en het kredietrisicobeheer.

Het gemeentelijke financieringsbeleid is er op gericht om:

  • Te voorzien in de financieringsbehoefte op korte en lange termijn;
  • Het beheersen van de risico’s die met deze transacties verbonden zijn;
  • Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen;
  • Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële consequenties.

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de Wet fido een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet.