Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Maassluis bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moet hiervoor geld geleend worden. Hieronder wordt allereerst inzicht in de financieringspositie van de gemeente gegeven. Met dit als vertrekpunt worden vervolgens de financieringsactiviteiten in 2016 beschreven. Afsluitend wordt ingegaan op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna: grondexploitaties) zoals De Dijk en Koningshoek. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden. Dit betreft de startersleningen aan SVn en een in het verleden verstrekte geldlening aan Maasdelta.
Dit samen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door, naast eigen reserves en voorzieningen, leningen aan te trekken.

Onderstaand overzicht komt voort uit de balans van de gemeente Maassluis. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (links) en hoeveel geld lenen (rechts).

(bedragen x € 1,- mln.)

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1-1-2016

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2016

Investeringen in:

Materiële vaste activa

76,9

78,2

Eigen vermogen

33,3

34,3

Grondexploitaties

15,0

13,5

Voorzieningen

5,1

4,9

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

5,4

5,0

Langlopend

53,6

59,3

Kortlopend

-

-

Kortlopend

-

-

Hieruit blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa
  • Grondexploitaties
  • Startersleningen aan SVn en de in het verleden verstrekte geldlening Maasdelta en hypotheken gemeente ambtenaren.

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde. Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Zolang dit betekent dat de kosten nog niet zijn terugverdiend door verkopen moeten deze voorgefinancierd worden.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 59,3 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 5,0 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (85 %) en grondexploitaties (15 %). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in. Circa 60 % van het benodigde geld lenen we van derden.