Kengetallen

Kengetallen

(bedragen x € 1,- mln.)

Bron

Realisatie

Streefwaarde

2015

2016

2016

Rente risiconorm

Wet fido

18,7

18,3

18,3

Kasgeldlimiet

Wet fido

7,9

7,8

7,8

Schatkist bankieren drempel

Wet fido

0,7

0,7

0,7

Kredietwaardigheid financiële instellingen

Financierings-

Geen gelden

Geen gelden

Triple A

uitgezette middelen

statuut

uitgezet

uitgezet