Wat is er gebeurd in 2016?

Opgenomen leningen

Bedragen (x € 1.000)

Bedrag

gem.rente%

Stand per 1 januari 2016

53.612

2,55

Nieuwe leningen

10.000

1,29

Reguliere aflossingen

4.339

Vervroegde aflossingen

-

Renteaanpassing (oud %)

-

Renteaanpassing (nieuw %)

-

Stand per 31 december 2016

59.273

2,31

Opgenomen leningen

Langlopende leningen

De schuldpositie van de gemeente Maassluis  bedroeg eind 2016 € 59,3 miljoen. In 2016 is er een vaste geldlening afgesloten met een looptijd van 25 jaar en een rente percentage van 1,29 %.
Jaarlijks wordt er bekeken welke geldleningen in aanmerking komen voor vervroegde aflossing/rente-aanpassing binnen de renterisiconorm. Aan de hand van de dan geldende kapitaalmarktrente wordt er een besluit genomen. In 2016 kwamen geen leningen voor vervroegde aflossing en/of renteaanpassing in aanmerking. Er zijn in 2016 wel leningen regulier afgelopen en afgelost.

Verstrekte geldleningen

Startersleningen

De gemeente verstrekt geen geldleningen meer aan particulieren. Wel verstrekt de gemeente geldleningen aan starters op de woningmarkt via de SVn. Eind 2016 bedroeg het saldo € 1,9 miljoen.

Hypothecaire geldleningen gemeentepersoneel

De gemeente verstrekt geen geldleningen meer aan het personeel. De bestaande leningen worden volgens afgesproken planning afgelost. Een aantal personeelsleden heeft er voor gekozen om gezien de lage rentestand de hypothecaire geldlening in 2016 af te lossen en elders een hypotheek af te sluiten.