Inleiding

Voor de gebiedsontwikkelingsprojecten wordt jaarlijks vooraf aan het vaststellen van de begroting ook het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling vastgesteld voor het volgende jaar, het zogeheten MPG. In het MPG worden het gemeentelijk grondbeleid beschreven en per gebiedsontwikkelingsproject de projectkenmerken, de voortgang, mijlpalen en risico’s. De mijlpalen en de besluitvorming uit het MPG worden overgenomen in de begroting.
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het grondbeleid zoals verwoord in het MPG met aansluitend de financiële prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie.