Actuele prognose

Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2016 en MPG 2017 weer:

Voor alle tabellen geldt dat een ‘minnetje’ een positief resultaat weergeeft tenzij anders vermeld.

Totaaloverzicht NCW

bedragen x € 1.000

NCW MPG 2016
per 01-01-2015

NCW MPG 2016
per 01-01-2016

NCW MPG 2017
per 01-01-2016

Het Balkon

-559

-580

-613

V

De Dijk

-395

-410

-395

V

Kapelpolder

858

890

878

N

Koningshoek

-

-

-

Noorddijk/Geerkade

133

138

133

N

Totaal resultaat NCW

37

38

3

N

Voorzieningen t.b.v. verwacht negatief resultaat

NCW MPG 2016

Jaarrekening 2015

NCW MPG 2017

Kapelpolder

858

890

878

Noorddijk/Geerkade

133

139

133

Totaal aan voorzienigen

991

1.029

1.011

Resultaat incl. voorzieningen

-954

-991

-1.008

V

Voor een juiste vergelijking is de NCW per 1-1-2015 toegebracht naar het prijspeil 1-1-2016

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het saldo van alle grondcomplexen -/- 3.000 negatief is. Uitgaande van de getroffen voorziening, voor de projecten met een verwacht negatief resultaat, is het totaal aan NCW € 1 mln. positief. Ten opzichte van het MPG 2016 is het resultaat, inclusief voorzieningen licht toegenomen met € 50.000.
De woningmarkt trekt in 2016 verder aan. Dit is terug te zien in de landelijke cijfers. Ook in Maassluis worden meer woningen verkocht. De nieuwbouwprojecten komen weer terug op het gewenste uitgiftetempo. De kantoren en bedrijvenmarkt blijven nog achter op deze trend, al is de interesse in bijvoorbeeld bedrijventerrein de Dijk wel toegenomen. De gewijzigde regelgeving omtrent BBV heeft zijn weergave op het financiële resultaat van de projecten. Gekozen is voor de behoudende financiële koers, de financiële ruimte binnen de projecten is ingezet voor een realistische raming van plankosten en tijdelijk beheer en waar nodig meer ruimte voor de fasering van de ontwikkeling.
Afhankelijk van de mate van dekking van de risico’s van de projecten, is een hogere of lagere weerstandscapaciteit nodig. In Maassluis wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 70 procent. De weerstandscapaciteit bestaat voor het grootste deel uit de algemene reserve en de stille reserves. Met het genoemde percentage is er voor de risico’s van de projecten in het MPG 2017 een weerstandscapaciteit nodig van ruim € 1,5 miljoen, net als het MPG 2016.