Beleidsuitgangspunten betreffende reserves en voorzieningen

Voor de uitleg en werking van reserves en voorzieningen gemeentebreed wordt verwezen naar de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2016-2019. Op de relatie tussen de projecten uit het MPG en de reserves en voorzieningen wordt hieronder ingegaan.
Gedurende de realisering van een langjarig project doen zich vele risico’s voor. De beheersbaarheid van de onderlinge risico’s verschilt, evenals de kans en het gevolg die per risico verschillen. Om de risico’s in beeld te krijgen, te beheersen en te monitoren wordt risicomanagement gevoerd. Het risicoprofiel wordt gemonitord via het risicomanagement informatiesysteem NARIS. De risico’s van het grondbedrijf maken onderdeel uit van het totale risicoprofiel van de gemeente Maassluis. In het MPG 2016 en 2017 is ingegaan op de benoemde risico’s, vervallen risico’s en nieuwe risico’s.

Afhankelijk van de mate van dekking van de risico’s van het grondbedrijf is een hogere of lagere weerstandscapaciteit nodig. De weerstandscapaciteit bestaat voor het grootste deel uit de Algemene reserve.