Uitvoering van het grondbeleid

De gemeente voert een grondbeleid op de grens van faciliterend en passief, waarbij de werkwijze direct aansluit op de Wro en het Bro. De gemeente wil initiatiefnemers faciliteren indien de plannen passen binnen een goede ruimtelijke ordening zoals vastgelegd in de Structuurvisie of andere beleidsdocumenten en indien alle gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald. Deze afspraken zullen bij voorkeur worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst, zodat een exploitatieplan overbodig is. De Nota bovenwijkse voorzieningen uit maart 2013 regelt daarnaast de kaders om tot anterieure afspraken te komen rondom bijdragen ten behoeve van bovenplanse kosten, dan wel het kader en onderbouwing van toe te passen criteria voor dwingend kostenverhaal.