Visie grondbeleid

De basis voor de uitvoering van de gebiedsprojecten is het ruimtelijke beleid zoals opgenomen in de Structuurvisie 2012-2025.
De kernopdracht is het streven naar een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat, wat een belangrijke vestigingsfactor is voor zowel bedrijven als huishoudens. Daarbij gaan wij uit van een duurzame en kwalitatieve groei van de stad. Kwantitatieve groei van de stad is geen doel op zich. Er wordt gestreefd naar een duurzame en beheerste ontwikkeling van de stad.
Overige beleidskaders zijn de woonvisie 2016-2020 welke streeft naar het behouden van een betaalbare woningvoorraad en het Citymarketingplan Maassluis 2016-2018 die zorg draagt voor het op de kaart zetten van Maassluis als aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving.
Grondbeleid is niet iets dat op zichzelf staat. Het grondbeleid wordt niet alleen beïnvloed door de (ontwikkelingen in de) gemeente zelf, maar ook door regelgeving vanuit Europa, Rijksoverheid en Provincie. Voorbeelden zijn de Wet ruimtelijke ordening (die in 2018 zal worden vervangen door de Omgevingswet), Europese staatssteunregels, Europese aanbestedingsregels, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (VPB).