Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Wat hebben we bereikt?

GR Stroomopwaarts

De gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts is per 1 juli 2015 opgericht door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor de uitvoering van de Participatiewet. 2016 was dus het eerste volledige jaar waarin Stroomopwaarts actief was. Stroomopwaarts legt via eigen jaarstukken verantwoording af aan de gemeenteraad. Daarom wordt hier ingegaan op belangrijke highlights.

Doelstelling Stroomopwaarts
Stroomopwaarts biedt ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eigen kracht van inwoners. Iedereen die in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kan, krijgt zo snel mogelijk een aanbod op het gebied van betaalde of tijdelijk onbetaalde arbeid. Er worden stage / leerwerkplekken (intern of extern) en maatschappelijke participatieplaatsen ingezet. Daarnaast is er specifieke aandacht voor mensen die niet (volledig) kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, mensen die aangewezen zijn op aangepast werk en voor chronisch zieken en gehandicapten. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten in een beschermde omgeving zinvol werk kunnen doen.

Het eerste jaar
Het eerste jaar heeft vooral in het teken gestaan van het opbouwen van de organisatie en het harmoniseren van beleid en uitvoering op de verschillende onderdelen. Diverse beleidsplannen en verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Met name het armoedebeleid heeft in Maassluis veel aandacht gekregen. Uiteindelijk is eind 2016 het beleidsplan en het bijbehorende activiteitenplan vastgesteld. Aanvullend is een extra impuls gegeven aan de participatie van kinderen in armoede. In 2017 krijgt dit een goed vervolg door de extra gelden die het rijk hiervoor beschikbaar heeft gesteld.

Pilot 'Iedereen doet mee'

In 2016 was het aanbieden van beschut werk nog geen wettelijke verplichting. De MVS-gemeenten en Stroomopwaarts hebben door middel van een pilotproject onderzocht of er een doelgroep is die behoefte heeft aan beschut werk of dat het voor alle inwoners met een arbeidsbeperking mogelijk is om via de banenafspraak (garantiebaan) aan een werkplek te komen. Deze pilot is eind 2016 afgerond. Er blijkt een beperkte groep te zijn die behoefte heeft aan een beschutte werkplek. In 2017 is beschut werk als wettelijke taak opgenomen in de Participatiewet.

Statushouders
In 2016 heeft Maassluis een relatief grote groep statushouders opgevangen. Op verzoek van de gemeente Maassluis heeft Stroomopwaarts extra aandacht aan deze doelgroep besteed. Statushouders zijn direct aangesproken en zoveel mogelijk toegeleid naar inburgeringstrajecten, vrijwilligerswerk, een leer-/werkplek of regulier werk.