Lokale heffingen

Rioolheffing

Met de rioolheffing kunnen kosten worden verhaald om maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemel- en grondwater.

In 2014/2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd. Hieruit kwam naar voren dat de tarieven vanaf 2016 verder moesten stijgen. Door een verlaging van de rekenrente van 3% naar 2,5% zijn er echter lagere kapitaallasten aan de exploitatie riolering toegerekend dan in het GRP berekend is. Hierdoor kon de in het GRP genoemde tariefstijging enigszins herzien worden. Ook de voorziening is hierbij betrokken. Een bescheiden daling van circa € 3,- werd hierdoor mogelijk. Concreet betekent dit dat de rioolheffing kon dalen van € 172,- in 2015 naar € 169,- in 2016.