Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen

Aantallen kwijtscheldingen

Begroting

Rekening

2015

2016

2015

2016

Aantal aanvragen*)

1.275

1.300

1.292

1.311

Aantal (gedeeltelijk) toegekend

1.115

1.175

1.175

1.224

Aantal afgewezen

160

125

117

87

*) Inclusief automatische kwijtschelding

In Maassluis wordt kwijtschelding verleend met betrekking tot de afvalstoffenheffing (100%) en, indien van toepassing, de hondenbelasting (50%). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan wordt rekening gehouden met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Cliënten van Stroomopwaarts uit Maassluis krijgen automatisch kwijtschelding toegekend. Inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd hoeven in Maassluis maar eenmaal kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd en de financiële- en/of gezinsomstandigheden niet wijzigen, geldt de kwijtscheldingsbeschikking de rest van hun leven.