Overzicht geraamde inkomsten

Opbrengst lokale heffingen

Begroting

Rekening

(x € 1.000,-)

2015

2016

2015

2016

OZB eigenaren

4.557

4.807

5.233

4.824

OZB gebruikers

462

564

673

588

Reinigingsheffingen

3.965

3.924

3.791

3.912

Rioolheffing

2.641

2.623

2.661

2.610

Hondenbelasting

132

135

138

140

Precariobelasting

321

324

332

337

Totaal

12.078

12.377

12.828

12.411

Kosten lokale heffingen:

Kwijtschelding belastingen

295

295

296

313