Kaderstellende documenten

Voor het beheer zijn de nodige instrumenten, zoals (meerjarige) beheerplannen beschikbaar. De beheerplannen geven aan hoe de gemeente invulling geeft aan haar beheertaken en wat de beheersystematiek is. De beheersystematiek heeft als doel het beheer doelmatig en efficiënt uit te voeren. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bestaande beleidsplannen (kaders), beheerplannen en onderhoudsplannen die op dit moment worden gebruikt voor het bepalen en prioriteren van het onderhoud aan de kapitaalgoederen.

Kaders

Onderwerp

Looptijd

Door de raad vastgesteld in

Ruimtelijke structuurvisie

2011-2025

2012

Wegenstructuurvisie

2010-2025

2010

Visie openbare ruimte

2015-2030

2015

Duurzaamheidsvisie

2012-2015

2012

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) *

2014-2018

2015

Nota onderhoud

-

2007

* inclusief gemalen en water

Beheerplannen

Onderwerp

Looptijd

Door de raad vastgesteld in

Beheerplan Wegen *

2012-2016

2012

Beheerplan Speelruimte

2015-2016

2015

Beheerplan Sterrenbos

2013-2021

2013

Beheerplan Kademuren

2013-2017

2013

Beheerplan Bruggen en onderdoorgangen

2015-2019

2015

Beheerplan Begraafplaatsen

2014-2024

2014

Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen

2016-2020

(gepland) 2017

* planning voor de update van het beheerplan Wegen is begin 2017

De kaderstellende documenten voor het beheer en het onderhoud van de kapitaalgoederen is gedurende dit begrotingsjaar niet noemenswaardig gewijzigd. Bij elk kapitaalgoed worden in de beheerplannen de meest belangrijke kaderstellende documenten behandeld. In de komende paragrafen wordt per thema gerapporteerd over het afgelopen jaar.