Groen en speelgelegenheden

Beleidskader

Het beleidskader voor de aanleg en instandhouding van het openbaar groen in algemene zin is weergegeven in de Visie openbare ruimte 2030 (VOR). Daarnaast is de Duurzaamheidsvisie een leidraad voor het maken van strategische keuzes op het gebied van aanleggen en in stand houden van groen. Uitgangspunt is een efficiënt te onderhouden functionele inrichting van het openbare groen. Waar nodig is bij de integraal uitgevoerde projecten rekening gehouden met de gewenste groenstructuur volgens de VOR.

In 2016 is een schouw van de openbare ruimte uitgevoerd. De resultaten van deze schouw, op het gebied van het openbaar groen, tonen aan dat de buitenruimte voor een groot deel al aan de VOR voldoet. In 2016 is gestart met de opstelling van een groenbeheerplan. Dit plan gaat de basis vormen voor het (her)inrichten en onderhouden van de groene buitenruimte volgens  het in de VOR vastgestelde beleid.

Het beleidskader voor speelgelegenheden is het beheerplan Speelruimten 2015-2016. Kern van dit plan is, dat bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte de bespeelbaarheid voor de jeugd in ogenschouw genomen moet worden. Dit resulteert in informele en formele speelruimte in Maassluis. De speelplekken dienen zoveel  mogelijk per leeftijdscategorie te worden ingericht. Verder dient de gehele openbare ruimte beter en veilig bespeelbaar te worden ingericht. Bij het onderhoud van de speelgelegenheden in 2016 is met deze uitgangspunten rekening gehouden.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Uitgaven Groen

2016

2016

2016

Openbaar Groen

1.437

1.523

nvt

Openlucht Recreatie

34

58

nvt

Totaal Groen

1.471

1.581

Uitgaven speelgelegenheden

Speelgelegenheden

283

268

0

Totaal

1.754

1.848

0

Deze tabel geeft inzicht in de wijze waarop de uitgaven voor onderhoud / werkzaamheden aan groen en speelgelegenheden in de begroting en rekening 2016 zijn opgenomen. De verschillen zijn toegelicht bij programma Beheer en Duurzaamheid.