Civiele kunstwerken

Beleidskader

De hoofddoelen van het beheer van kunstwerken zijn het conserveren van beheer (ofwel het in stand houden van wat we hebben) en ontwikkelingsbeheer (ofwel het uitvoeren van nieuw vastgesteld beleid) Een afgeleide doelstelling hiervan is; door tijdige signalering van veiligheidsrisico’s en het uitsluiten van financiële pieken.
Onderhoud aan kademuren is uitgevoerd conform het geldende beheerplan kademuren. Onderhoud aan bruggen is uitgevoerd conform het beheerplan Bruggen en onderdoorgangen.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Havens en watergangen

2016

2016

2016

Havens

546

1.180

105

Waterkering en afwatering

121

90

101

Totaal

2.682

3.285

2.222

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Bruggen, tunnels en viaducten

2016

2016

2016

Bruggen

484

344

-97

Totaal

2.500

2.360

1.919

Reserve bruggen

( x € 1.000,-)

stand 1 januari 2016

113

toevoeging 2016

0

onttrekking 2016

0

stand 31 december 2016

113

Reserve onderhoud kademuren

( x € 1.000,-)

stand 1 januari 2016

200

toevoeging 2016

0

onttrekking 2016

0

stand 31 december 2016

200

Deze tabellen geven inzicht in de wijze waarop de uitgaven voor onderhoud / werkzaamheden aan de civiele kunstwerken in de begroting en rekening 2016 zijn opgenomen, alsmede het bedrag aan investeringen in 2016. De verschillen zijn toegelicht bij programma Beheer en Duurzaamheid. Verder dient nog opgemerkt te worden dat naar aanleiding van de mechanisatie van de Lijndraaiersbrug een vervroegde afschrijving heeft plaatsgevonden van oude activa ter waarde van circa € 6 ton.