Wegen

Beleidskader

De gemeente heeft, volgens de Wegenwet, het beheer van alle binnen haar gebied liggende openbare wegen die niet in beheer zijn bij Rijk, provincie of waterschap. De Wegenwet vereist van de beheerder "goed rentmeesterschap". Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is geïnvesteerd in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. De financiële consequenties hiervan zijn bij vaststelling van het beheerplan Wegen in de meerjaren begroting opgenomen.
Om de staat van de wegen goed in beeld te hebben en daar adequaat onderhoud op te kunnen plegen wordt het gehele areaal om de twee jaar onderworpen aan een globale visuele weginspectie (de laatste heeft plaatsgevonden in 2015). De resultaten worden samengevat in een goed-matig- slecht verhouding.

Verhardingssoort

Goed
0 t/m 3

Matig
4 t/m 6

Slecht
7 t/m 9

2015

2011

2015

2011

2015

2011

Asfalt

68%

74%

16%

16%

16%

10%

Elementen beton

55%

62%

37%

29%

8%

9%

Elementen gebakken

46%

43%

41%

42%

14%

15%

Tegels

34%

32%

52%

56%

13%

12%

Diversen

49%

50%

37%

32%

14%

18%

Totaal

50%

51%

37%

37%

13%

12%

De goed-matig-slecht verdeling in 2011 en 2015.

In de voorgaande figuur is te zien dat er gemiddeld in 2015 een zeer beperkte achteruitgang ten opzichte van 2011 van het gehele areaal is opgetreden. Specifiek ten aanzien van asfaltverharding is een vermindering van kwaliteit te zien (hoger percentage slechte wegvakken) ten opzichte van 2011. Ondanks het groot onderhoud aan de Laan 1940-1945 (wat hard nodig was), is duidelijk dat er in de nabije toekomst nog veel meer aan asfaltonderhoud moet worden gedaan. Hier zal in het volgende Beheerplan wegen aandacht gevraagd worden. Het nieuwe beheerplan wegen zal in het tweede kwartaal van 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

In het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2017 is inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2016 wel/niet zijn uitgevoerd. Een aantal projecten loopt door naar 2017, of soms later, hetgeen gevolgen heeft gehad voor de bestedingen in 2016.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Onderhoud wegen

2016

2016

2016

Wegen, straten, pleinen en verkeersaders

2.016

1.844

47

Overige uitgaven wegen

Straatmeubilair

134

44

0

Verkeersregelingen

178

88

76

Gladheidsbestrijding

102

73

0

Straatreiniging

0

0

0

Invalidenparkeerplaatsen En - Kaarten

-7

9

0

Totaal

2.423

2.058

123

Reserve onderhoud wegen

( x € 1.000,-)

stand 1 januari 2016

2.832

toevoeging 2016

1.384

onttrekking 2016

1.588

stand 31 december 2016

2.627

Deze tabellen geven inzicht in de wijze waarop de uitgaven voor onderhoud aan de wegen in de begroting en rekening 2016 zijn opgenomen, alsmede het (eventuele) bedrag aan investeringen in 2016. De verschillen zijn toegelicht bij programma Beheer en Duurzaamheid.

Er wordt een bedrag van ruim € 7 ton in de onderhoudsreserve Wegen gestort in verband met een aantal projecten dat uitgesteld is. Daarnaast wordt een bedrag van € 6,5 ton overgeheveld uit de algemene reserve ten behoeve van de uitvoering van de herinrichting van het Marelplein.
De onttrekking uit de onderhoudsreserve heeft betrekking op uitgaven voor de herinrichting van de buitenruimte bij de Koningshoek, waarvoor dekking uit de reserve beschikbaar was.