Openbare verlichting

Beleidskader

De kern is: “Doelmatig verlichten met het oog op de toekomst”. De gemeente Maassluis dient ervoor te zorgen dat de openbare ruimte tijdens de donkere uren goed wordt verlicht. De mate waarop de gemeente de openbare ruimte verlicht, wordt afgestemd op de functie en het karakter van de specifieke gebiedstypen (omschreven in de Visie Openbare Ruimte Maassluis). Het beleid voor openbare verlichting is gebaseerd op de visie dat in een ideale situatie de openbare verlichting optimaal bijdraagt aan de verkeers- en de sociale veiligheid, waarbij rekening gehouden wordt met het energieverbruik en waarbij duurzame oplossingen de voorkeur verdienen. Voor dit doel dient de verlichting doelmatig en toekomstbestendig te zijn. Om in de toekomst de stad doelmatig te kunnen blijven verlichten dient de installatie betrouwbaar, functioneel en duurzaam te zijn. Dit zijn dan ook de uitgangspunten van het concept Beheerplan Openbare Verlichting van Maassluis.
Om de bestaande openbare verlichting goed te laten functioneren, is het onderhoud uitbesteed aan een externe partij. Het beheer van de openbare verlichting wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. In het kader van goed beheer wordt jaarlijks een deel van de bestaande lichtmasten en armaturen gerenoveerd of vervangen.

In aanloop naar de totstandkoming van het Beleids-, en Beheerplan openbare verlichting 2017-2021 is het voor 2016 beschikbare krediet voor vervanging van lichtmasten/armaturen ongemoeid gelaten, om de investeringen beter aan te laten sluiten op het komende beleid en overeenkomstig de laatste (technologische) ontwikkelingen. In dit nieuw beleids-, en beheerplan ligt een zwaar accent op vervanging met energiezuinige LED armaturen, teneinde onder andere een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen voor energiebesparing en CO2 reductie. De restantkredieten worden gebruikt voor de in te zetten koers uit het nog, medio tweede kwartaal 2017, voor te leggen beheerplan.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Openbare verlichting

2016

2016

2016

Onderhoud Openbare verlichting

614

327

86

Totaal

614

327

86

Deze tabellen geven inzicht in de wijze waarop de uitgaven voor onderhoud / werkzaamheden aan de openbare verlichting in de begroting en rekening 2016 zijn opgenomen, alsmede het bedrag aan investeringen in 2016. De verschillen zijn toegelicht bij programma Beheer en Duurzaamheid.