Riolering en water

Beleidskader

Zowel rijk, provincie, waterschap als gemeente leggen hun beleid, plannen en ambities ten aanzien van riolering en water vast in plannen. Maassluis heeft deze vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan. In het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) worden het beleid, de plannen en ambities met betrekking tot riolering, water, ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau op elkaar afgestemd. Gestreefd wordt naar het op orde houden van het systeem voor de inzameling en het transport van afvalwater en regenwater om hinder, overlast of schade door wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Het is van belang dat maatregelen en werkzaamheden noodzakelijk om het doel te bereiken, doelmatig en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Voor een doelmatig beheer is inzicht in het werkelijke systeemgedrag noodzakelijk, zodat theoretische modelsimulaties beter kunnen worden getoetst aan de praktijk. Daarnaast is van belang dat toegepaste systemen goed te beheren en onderhouden zijn, zodat een lange levensduur gegarandeerd is.

Financiële consequenties

(bedragen x € 1.000,-)

Begroting

Rekening

Investeringen

Gemeentelijke Watertaken

2016

2016

2016

Waterketen

Riolering

2.588

2.575

2.080

Watersysteem

Hemelwaterbeheer

p.m.

-

-

Grondwaterbeheer

p.m.

-

-

Totaal

2.588

2.575

2.080

Voorziening riolering

( x € 1.000,-)

stand 1 januari 2016

1.043

toevoeging 2016

0

onttrekking 2016

98

stand 31 december 2016

945

Deze tabellen geven inzicht in de wijze waarop de uitgaven voor onderhoud / werkzaamheden aan riolering en waterplan in de begroting en rekening 2016 zijn opgenomen, alsmede het bedrag aan investeringen in 2016. De verschillen zijn toegelicht bij programma Beheer en Duurzaamheid.

Het bedrag dat uit de voorziening riolering onttrokken wordt is circa € 156.000 lager dan verwacht. De grootste oorzaak daarvan is de onderuitputting van kapitaallasten.