Gebouwen

De gemeentelijke accommodaties worden verdeeld in gebouwen ten behoeve van het onderwijs, sportaccommodaties, dienstgebouwen en welzijnsaccommodaties. In de begroting zijn middelen opgenomen om deze gebouwen structureel te onderhouden en in de huidige kwalitatieve staat te houden. Hiervoor wordt enerzijds gebruik gemaakt van budget voor klein dagelijks onderhoud, wat structureel/ gelijkblijvend is geraamd in de begroting. Daarnaast worden er ramingen opgenomen in de begroting en bedragen in het investeringsprogramma voor periodiek en groot onderhoud. Omdat het groot onderhoud door de jaren verschillend is, kunnen hierdoor in de begroting flinke fluctuaties over de jaren heen zitten in het benodigd onderhoudsbudget. Deze fluctuaties worden opgevangen door mutaties met de onderhoudsreserves.

Beleidskader

Beleid, beheer en kwaliteit

De planning van de werkzaamheden vloeit grotendeels voort uit het meerjaren-onderhoudsplan (MOP), dat er is voor elke accommodatie. In 2016 is voor diverse gebouwen (stadhuis, voormalig pand Dukdalf, Koningshof en zwembad) het MOP geactualiseerd. Voor de bepaling van de staat van onderhoud wordt zoveel mogelijk aangesloten op NEN-norm 2767. Middels het inspectieprotocol worden de gebouwen geïnspecteerd. Daarnaast is in 2016 gewerkt aan het opstellen van een beheerplan gemeentelijke gebouwen waar ingegaan wordt op de te hanteren conditieniveau(s) voor het beheer en onderhoud van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Deze notitie wordt begin 2017 aan de raad voorgelegd.

Uitvoering

In de begroting 2016 is een planning met betrekking tot het periodiek en groot onderhoud van de gemeentelijke accommodaties weergegeven. In onderstaande tabel wordt gerapporteerd over in hoeverre uitvoering is gegeven aan de verschillende geplande activiteiten per accommodatie.

Gepland onderhoud gebouwen 2016

Accommodatie

Geplande activiteit(en)

Uitgevoerd ja/nee

Stadhuis

Gevelbehandeling
Energiebeperkende maatregelen
(roadmap energie)

nee, uitgesteld naar 2017
ja, zonnepanelen geplaatst

Mfa Startpunt

Schilderwerk; interieur

ja

Mfa Steenen Dijck

Dakbedekking en dakramen
Schilderwerk; houtrotreparatie

ja

Gymlokaal Haydnlaan

Schilderwerk, interieur (inclusief kitwerk)
Schilderwerk, exterieur (inclusief kitwerk)

nee, uitgesteld naar 2019
ja

Sporthal Wethouder Smit

Windwerk tussenwand
Wandvlakken tussenwand
Riolering, gedeeltelijke vervanging

nee, uitgesteld naar 2017
nee, uitgesteld naar 2017
ja

Zwembad Dol-Fijn

Wandafwerkingen
Vloerafwerkingen
Glas / schilderwerk
Zwemwaterinstallaties
Beweegbare bodem / diversen

ja
ja
ja
ja
ja

Bibliotheek

Schilderwerk interieur (inclusief kitwerk)
Schilderwerk exterieur (inclusief kitwerk)
Mechanische en natuurlijke ventilatie
Noodverlichting

nee, uitgesteld naar 2017
ja
nee, uitgesteld naar 2017
ja

Koningshof

Dekvloeren

nee

Gebouw Burg Wesselinkstraat 2

Schilderwerk exterieur (inclusief kitwerk)

ja

Theater Schuurkerk

Zinken dakonderhoud
Binnenafwerking, sanitair

ja
nee, uitgesteld naar 2017

Sleepvaartmuseum

Schilderwerk exterieur (inclusief kitwerk)
Houtwerk reparatie
Stucwerk reparatie zuidgevel
Reinigen metselwerk (oostzijde)

ja
ja
ja
nee

Molen De Hoop (Zuiddijk)

Houtconstructie staande werk kap/
onder/ bovenbouw
Stelling
Dakbedekking

ja

ja
ja, gedeeltelijke vervanging

Daarnaast is ook in 2016 uitvoering gegeven aan eerder uitgestelde werkzaamheden (uit vorige jaren), zoals het schilderwerk van de Kunst en Cultuuracademie, Koningshof en Schuurkerk.
Voorts is in 2016 nog specifiek aandacht geweest voor werkzaamheden aan de verbouwing en inrichting van een voormalig schoolgebouw voor de huisvesting van het wijkteam VraagRaak en het vernieuwde dak van het Steendijkpoldercomplex. In 2016 is ook gestart met de herbestemming van de vleugel op de begane grond van het stadhuis, waar in 2017 de politie en handhaving en toezicht, na verbouwing, zich in zal gaan vestigen.

Duurzaamheid

In algemene zin worden de MOP's ook verduurzaamd. Dit houdt dat in beeld gebracht wordt waar kansen liggen om de diverse gebouwen verder te verduurzamen en dit te koppelen aan investeringsmomenten vanuit het reguliere of grootschalige onderhoud dat gepleegd moet worden.
Specifiek in 2016 heeft verduurzaming plaatsgevonden bij de investeringen in led-verlichting in de Olympiahal en gymzaal Parkiet, maar meer in het oog springend zijn de aangebrachte zonnepanelen op het dak van het stadhuis.

Financiële consequenties

Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. In de hierna volgende financiële tabel wordt weergegeven welke werkelijke bedragen gemoeid zijn geweest met het periodiek en groot onderhoud van de diverse soorten accommodaties over 2016.

Onderhoudsbedragen

Prog. 1

Prog. 3

Progr. 4

Progr. 6

Totaal

Onderh. reserve

Gebouwen onderwijs

0

0

415

Sportaccommodaties

91

91

554

Dienstgebouwen

37

38

76

Welzijnsaccommodaties

102

174

276

738

Totaal

37

38

102

265

442

1.707

Investeringen

Prog. 1

Prog. 3

Progr. 4

Progr. 6

Totaal

Kap.last 2016

Gebouwen onderwijs

57

57

861

Sportaccommodaties

171

171

312

Dienstgebouwen

0

1.603

1.603

410

Welzijnsaccommodaties

524

138

662

918

Totaal

0

1.603

581

2.494

2.501

In de programma's onder de tabel 'Wat heeft het gekost' wordt cijfermatig gerapporteerd over de significante verschillen tussen budget en werkelijke uitgaven met betrekking tot het onderhouden van de betreffende accommodaties. Het budgetbedrag dat niet gerealiseerd is wordt gestort in de daarvoor bestemde onderhoudsreserves, overeenkomstig het genomen principe-besluit bij vaststelling van het Eindejaarsbericht 2016, ten behoeve van uitvoering op een later moment.