Kengetallen personeelsbestand

Personeel

Rekening 2015

Begroting 2016 incl.wijz.

Rekening 2016

Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW

Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)

232

230

230

Personeelsleden in de formatie (in aantal)

266

268

247

Bezetting (in fte’s)

226

215

218

Overige medewerkers (in aantal)

6

6

5

Vangnetbanen ( in fte’s)

3

3

3

Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW

Toegestane formatie (in fte's)

13

13

13

Personeelsleden in de formatie (in aantal)

15

15

15

Werkelijke bezetting (in fte’s)

7

11

8

Stagiaires

Aantal stagiaires

13

15

17

Arbeidsparticipatie

Werkelijk aantal participatiebanen (in fte's)

-

2,8

3,4

Mobiliteit

% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie

3%

2%

4%

% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie

18%

4%

1%

Gegevens ziekteverzuim

Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

5,82

5,50

5,94

Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen)

1,17

1,00

1,32

Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen)

0,95

1,60

1,23

Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen)

3,70

2,90

3,39

Meldingsfrequentie

1,47

1,45

1,60

Leeftijd/ Aantal dienstjaren

Gemiddelde leeftijd (jaren)

49

49

49

Gemiddeld aantal dienstjaren

19

19

18

Toelichting

De kenmerken van de personeelspopulatie zijn nauwelijks gewijzigd. De gemiddelde leeftijd is niet veranderd, waarbij het gemiddeld aantal dienstjaren licht is gedaald. Hoewel op rekeningbasis de personele bezetting licht is gestegen, is hierbij de personele formatie ongewijzigd gebleven. Bestaande vacatures worden flexibel ingevuld door inhuur of gehandhaafd in afwachting van verdere organisatorische ontwikkelingen (bijvoorbeeld Stadsbedrijf). Verder voldoet de gemeente Maassluis aan de quotum van 2,8 fte in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking. Op dit moment zijn 3,4 fte personen werkzaam die onder de zogenoemde banenafspraak vallen.