Personeelslasten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, onderverdeeld naar eigen personeel en ingehuurd personeel, exclusief Ruimtelijke Projecten. De hieronder genoemde lasten komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie. De kolom ‘begroting’ omvat het begrote jaarbudget. In de kolom ‘realisatie’ worden de daadwerkelijke lasten in 2016 gepresenteerd.

Begroting

Rekening

Verschil

2016

2016

Lasten eigen personeel 2016

17.891.816

16.691.266

1.200.551

Personeel van derden / inhuur derden

817.351

1.717.680

-900.329

Cursus-/opleiding-/wervingbudget

259.139

232.533

26.607

Subtotaal

18.968.307

18.641.478

326.829

Correcties i.v.m. kostendekkende tarieven

Projecten (loonkosten en opleidingsbudget)

-1.548.685

-1.380.010

-168.675

Personeel van derden / inhuur derden

-370.313

-449.180

78.867

17.049.309

16.812.288

237.020

Toelichting

De bovenstaande tabel laat een positief exploitatieresultaat op de personele lasten zien van € 237.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een incidentele vrijval van op de voorziening Oud werknemers voor verplichtingen aan voormalige werknemers (ruim € 3 ton). De hogere kosten voor inhuur wordt door vacature-onderuitputting en opleidingsbudget gecompenseerd. De correcties in verband met de kostendekkende tarieven laten zien dat er minder kosten zijn toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan begroot. Dit heeft een nadelige invloed op het exploitatieresultaat.