Financieel beheer en beleid

Doelstellingen 2016:

  • Zorgen voor een volledige en betrouwbare registratie van bedrijfsvoeringgegevens
  • Het intern controleplan in samenspraak met de externe accountant herzien naar de controlestandaard 610
  • Het eenduidig identificeren en beheersen van risico's
  • Zorgen voor een goede en tijdige (be)stuurs(s)- en beheersingsinformatie (P&C-instrumenten)

Toelichting

Het college is verantwoordelijk voor het rechtmatig binnen de vastgestelde wet- en regelgeving handelen door de organisatie. Dit is mede gewaarborgd door het gedurende het gehele jaar uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles met betrekking tot verschillende (financiële) onderwerpen door het team Administratieve organisatie en Interne controle. Over de uit te voeren controles is overleg gevoerd met de accountant. In 2016 is in het najaar de interim-controle uitgevoerd. Hierbij  heeft de accountant (grotendeels) kunnen bouwen op de binnen de organisatie uitgevoerde controles.  Naar aanleiding van deze controle is een boardletter voor de raad en een managementletter voor het college uitgebracht. Bij de beoordeling en controle van een aantal processen is gebleken dat er niet op de beheersings-maatregelen in de processen kon worden gesteund. Dit heeft ertoe geleid dat voor de jaarrekeningcontrole zowel door de afdeling Financiën als de accountant aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden zijn verricht.

Ook is er kritisch gekeken naar de risico's en de beheersingsmaatregelen. Het bureau Naris heeft eind 2016 een second opinion gegeven op het risicoprofiel. De resultaten zullen in 2017 aan het managementteam worden gepresenteerd.

De planning- en controldocumenten zijn tijdig in 2016 verschenen. Voor de begroting 2017 is ook een interactieve website ontworpen, zodat informatie makkelijker en transparanter dan voorheen te raadplegen is.