Personeelsbeleid

De pijlers van het HRM beleid 2016-2022 zijn gericht op:

  • Modernisering arbeidsvoorwaarden, waaronder CAO
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Professionalisering en innovatie
  • Integriteit
  • Pensioenen
  • Fundament arbeidsmarkt en inclusieve arbeidsmarkt waaronder toekomst CAO sociale werkvoorziening (participatie Wajong en werknemers met een arbeidsbeperking)

Toelichting

Modernisering arbeidsvoorwaarden

In 2016 hebben we de aangepaste CAO regeling bezoldigingsbeleid doorgevoerd. Verder zijn er beleidsregels opgesteld om in 2017 Individueel Keuzebudget (IKB) te kunnen implementeren. Het IKB geeft een individuele medewerker het recht om keuzes te maken over vakantiegeld, eindejaarsuitkering, verlof en ontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid

Binnen de gemeente Maassluis zijn diverse generaties werkzaam. Van de ene leeftijdscategorie meer dan van de andere leeftijdscategorie. Bij iedere generatie en leeftijd is het belangrijk om vitaal te zijn en te blijven en daarbij de juiste balans te vinden in werk en gezondheid. Ook het leren om de juiste keuzes te maken (persoonlijk leiderschap) door levenslang te ontwikkelen draagt bij aan de arbeidsproductiviteit, mobiliteit en inzetbaarheid van een medewerker. In 2016 is het beleid omtrent duurzame inzetbaarheid ontwikkeld en heeft er een inventarisatie plaats gevonden welke beleidsaspecten en/of regelingen duurzame inzetbaarheid kunnen bevorderen. Verdere bekendheid over duurzame inzetbaarheid onder het personeel wordt gegeven door het organiseren van een jaarlijkse gezondheidsweek.

Professionalisering en innovatie

De functionering- en beoordelingscyclus is geïmplementeerd met een duidelijke formulering van het te behalen resultaat, de daarbij horende competenties, scholing en vervolgafspraken. Iedere medewerker krijgt jaarlijks twee gesprekken waarin gekeken wordt naar de voortgang. Ook deze regeling heeft een link met duurzame inzetbaarheid en het in kaart brengen van de capaciteiten, wensen en aansluiting met de huidige functie.

Opleiding en Ontwikkeling

Op dit moment is een bedrag van € 260.000 beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling. In 2016 is hiervan € 233.000 uitgegeven. Om volledige besteding van het opleidingsbudget te bewerkstelligen wordt in 2017 een start gemaakt met een concern breed opleidingsplan. Verwacht wordt dat dit nauwer aansluit bij de wensen van de organisatie.