In Maassluis is het goed wonen

Wat hebben we bereikt?

Sport

In vervolg op de in 2015 vastgestelde subsidieregeling kleedkamers is in 2016 de eerste subsidie hiervoor beschikt.
Er is veel aandacht geweest voor de kwaliteitsverbetering van de binnensportaccommodaties. Als onderdeel van het hiervoor opgestelde totaalplan is in 2016 een capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties uitgevoerd door het Mulier Instituut.
Wat betreft het tarievenbeleid is het standpunt van de gemeenteraad verder uitgewerkt en deze uitwerking is ter advisering voorgelegd aan de MSR.
De Stichting Exploitatie zwembad Maassluis heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor sport- en recreatiebad Dol-fijn.

Cultuur

Cultuurvisie

Na een uitgebreide selectieprocedure volgde op 21 maart de presentatie van de Cultuurmakelaar. Na een uitgebreide oriëntatie op Maassluis en vele kennismakingsgesprekken is de Cultuurmakelaar actief aan de slag gegaan met het bijeen brengen van partijen om te komen tot vernieuwende activiteiten als de Battle of the DJ's of upgrading van bestaande activiteiten zoals de Week van de Cultuur.

Voorts is de aanzet gegeven tot het realiseren van een gezamenlijke evenementenkalender. Veel tijd en energie is gestoken in het enthousiasmeren van basisscholen om deel te nemen aan de rijksregelingen ImPuls Muziekonderwijs en Cultuureducatie met Kwaliteit. Eén school doet mee aan de Impuls Muziekonderwijs en drie scholen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De eerste aanzetten zijn gegeven tot het opzetten van een community-arts project in de herontwikkelingswijk Sluispolder-West.

Gestart is met een initiatief om de combinatiefunctionarissen cultuur op meerdere scholen te gaan inzetten en hun projecteninhoudelijk meer op elkaar te gaan afstemmen.

Een klankbordgroep is begonnen met het ontwikkelen van een Canon voor Maassluis. De Historische Vereniging Maassluis vormt daarin de centrale spil.

De bibliotheek is een traject ingegaan dat kan leiden tot een fusie met de bibliotheek van Vlaardingen.

Onder regie van Stroomopwaarts is het initiatief uitgezet om te gaan deelnemen aan het JeugdSportFonds en JeugdCultuurFonds.

De binnenkant van de toren van de Groote Kerk is opgeknapt en voor bezoekers veiliger gemaakt.

Theater Koningshof

Per eind februari 2016 is het bestuur van Koningshof afgetreden. Een interim-bestuurder werd geworven en de gemeente faciliteerde het bestuur met middelen voor de aanstelling van een interim-manager.
De liquiditeitspositie van Koningshof maakte in het verslagjaar een forse aanvullende bevoorschotting op de reguliere subsidieverlening noodzakelijk ter waarborging van de continuïteit.  Qua bedrijfsvoering werd voortgeborduurd op de bestaande exploitatiebasis. Vanaf april 2016 vond op initiatief van gemeente onderzoek plaats naar de ontwikkeling van toekomstscenario’s voor Koningshof, gericht op verbetering en verbreding van het gebruik van deze maatschappelijke voorziening en de verbetering van de exploitatie ervan. Dit onderzoek vormde voor de raad aanleiding om het college opdracht te geven nader onderzoek te doen naar de uitwerking van een aantal toekomstscenario’s voor Koningshof. Ultimo de verslagperiode duurde dit onderzoek nog voort en bleef de interim bestuurs- en managementsituatie tot nader orde gehandhaafd.