Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Beleggingen, bezittingen & ov finan midd

732

732

0

0

0

0

Huisvesting

1.276

550

726

28

-2

752

Algemene kosten

169

49

121

0

0

121

Automatisering

367

46

321

0

-136

185

Indirecte automatiseringskosten

1.008

356

653

0

0

653

Overige accommodaties

67

67

0

0

0

0

Middelen

3.620

1.800

1.820

28

-137

1.710

Toelichting

Huisvesting

In 2016 heeft er een versnelling van duurzaamheidsmaatregelen plaatsgevonden door een gedeelte
(€ 28.000) van de investering in 2017 uit de Roadmap naar voren te halen. Hiervoor is de verlichting in het pand van de gemeentewerf voorzien van LED-verlichting en is er een scheidingswand geplaatst.

Automatiseringskosten

De update van het financieel pakket en de aanschaf van de software voor de planning- en controldocumenten is niet geactiveerd. Er is namelijk sprake van jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten en eenmalige implementatiekosten. Ter dekking van deze uitgaven is  gekozen om de kapitaallasten van enkele kredieten (02226 en 02933) af te ramen en toe te voegen aan het automatiseringsbudget van Financiën. Ook is het aantal licenties van een andere financiële applicatie verlaagd om de uitgaven te kunnen dekken.