Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam gemeentelijk beleid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financieel beleid

We hebben ons er in eerste instantie op gericht om jaarschijf 2016 van de nieuwe meerjarenbegroting sluitend te maken op basis van de in de Kadernota 2016 en in deze begroting gepresenteerde voorstellen. Mede door het negatieve effect van de herverdeling van het gemeentefonds draagt het gewijzigde perspectief en de genomen maatregelen voor 2016 op lange termijn onvoldoende bij aan de structurele financiële opgave voor 2017-2019. Voor de jaren 2017 en verder is ervoor gekozen om weldoordacht te bezuinigen. De ombuigingsstrategie die is toegepast, is een (gewogen) mix van het verhogen van de inkomsten OZB, het verlagen van de uitgaven op subsidies en het verlagen van de operationele uitgaven op het gebied van kapitaallasten, materiële uitgaven en personele uitgaven. Er is ook kritisch gekeken naar het huidige takenpakket. Bezuinigingsmogelijkheden die dan ontstonden zijn in eerste instantie ingezet om een sluitend meerjarenperspectief te creëren en in tweede instantie om te investeren in de stad.

Planning & Control

Lias Enterprise

De ontwikkeling van een adequate planning- & controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording is in 2016 verder ontwikkeld. Samen met de gemeenten Vlaardingen en Schiedam is onderzocht of de planning- en control documenten en de ontsluiting hiervan op een eenvoudigere en uniformere wijze tot stand konden worden gebracht. Begin 2016 is besloten om alleen verder te gaan, omdat de ontwikkeling bij de buurgemeenten stagneerde. Maassluis heeft begin 2016 een softwareapplicatie aangeschaft en is begonnen om de werkprocessen bij de totstandkoming van de begroting 2017 verder te digitaliseren en om de transparantie verder ter vergroten door het document ook digitaal via het web te ontsluiten.

Wijzigingen BBV

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan om de administratie en de begroting aan te passen aan de gewijzigde regelgeving voor BBV. Wij zijn er in geslaagd om de begroting 2017 geheel volgens de gewijzigde voorschriften aan te leveren bij de provincie.

Prestatie-indicatoren

Vanuit de samenwerking MVS heeft Maassluis zich aangesloten bij het bestaande Kenniscentrum Vlaardingen en Schiedam. Het Kenniscentrum Maassluis Vlaardingen Schiedam (K-MVS) heeft voor Maassluis rapporten opgeleverd, zoals Staat van Maassluis, Monitor Leefbaarheid en Veiligheid en Sociaal Domein. Deze producten vervangen de huidige Gemeenteatlas. De onderzoeken van het Kenniscentrum geven informatie op diverse terreinen. De gegevens zijn digitaal beschikbaar gesteld. Deze samenwerking geeft ook de mogelijkheid om onze zelf gekozen (top-) indicatoren mee te nemen in het onderzoek.
In 2016 is het niet gelukt om in samenspraak met het college en de raad te bespreken hoe de verantwoording van de prestatie-indicatoren betekenisvoller gemaakt kan worden. Dit zal in 2017 worden opgepakt.

Uitkering gemeentefonds

In 2016 zijn er drie circulaires over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds verschenen. Op basis hiervan is bekeken en geadviseerd wat de consequenties zijn voor de gemeente Maassluis. Met de beleidsafdelingen heeft verder overleg plaatsgevonden over de taakmutaties en de inzet van de benodigde middelen in de gemeente Maassluis.
In 2016 is er geen overleg met VNG en collega-gemeenten geweest om signalen af te geven of acties te ondernemen over wijzigingen in het gemeentefonds.

Risicomanagement

In 2016 is de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017-2020 vastgesteld. Bij het opstellen van de planning- en control documenten is het risicoprofiel geactualiseerd. Ter voorbereiding op de begroting en de jaarafsluiting heeft er een uitgebreide risico-inventarisatie plaats gevonden. Verder is voor de kadernota en voor de begroting en bestuursrapportages een update van deze inventarisatie gemaakt.
Daarnaast hebben wij het weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit berekend en beoordeeld. Met ingang van 2016 zijn er, conform het besluit tot wijziging BBV, kengetallen (onder andere de schuld- en vermogenspositie) aan de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing toegevoegd. Dit is gebeurd naar aanleiding van het rapport van de commissie Depla.