Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gematigde verhoging opbrengsten

Voor 2016 is de OZB-opbrengst verhoogd met een inflatiecorrectie van 1%. De opbrengst bij de reiniging is met 5,6% verhoogd en bij de riolering met 0,7% verlaagd om 100% kostendekkendheid te krijgen.

Innen lokale belastingen en heffingen

De verzending van de waardebeschikkingen en belastingaanslagen heeft in 2016 in het laatste weekend van januari plaatsgevonden. Het merendeel van de bezwaren is tijdig afgerond. De aanvragen kwijtschelding zijn voor  84% binnen de gestelde termijn van twaalf weken afgehandeld. Deze termijn is niet gehaald wanneer er aanvullende informatie benodigd was.