Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam gemeentelijk beleid

Wat hebben we bereikt?

Reëel en structureel sluitende begroting voor 2016

Het is onze inzet geweest om voor 2016 een begroting te presenteren waarin we concrete oplossingen bieden voor de financiële opgaven die in de kadernota 2016 zijn verwoord. Dit sluit aan bij de wijze waarop de provinciale toezichthouder onze begroting beoordeelt. Er moest sprake zijn van een reëel en structureel sluitende begroting. De term reëel heeft betrekking op de mate van realiteit van de ramingen. Structureel wil zeggen dat tegenover de structurele lasten ook structurele baten dienen te staan. Er is gestreefd naar een positief oordeel van de toezichthouder over de gemeentefinanciën en interne beheersing van de gemeente.

Planning & Control cyclus

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwde P&C-cyclus is de beleidsevaluatie. Met name de geformuleerde top-indicatoren spelen daarin een belangrijke rol. ‘Het gesprek’ tussen raad, college en organisatie staat daarin centraal. In dat gesprek wordt niet alleen teruggekeken, maar ook aandacht besteed aan lessen voor de toekomst.
Het Coalitieakkoord is de opmaat voor de nieuwe cyclus van begroting, tussenrapportage en jaarrekening waarbij we streven naar een goede en tijdige verantwoording over het gevoerde beleid, met zo min mogelijk financiële en administratieve lasten voor het gemeentebestuur en de organisatie.

Weerstandsvermogen en risicoprofiel

De weerstandscapaciteit moet in goede verhouding staan tot het risicoprofiel van de gemeente. De nieuwe nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is in 2016 door de raad vastgesteld. Er is uitgegaan van het hierin vastgestelde dekkingspercentage voor risico’s van 70%. Risicomanagement geeft de mogelijkheid ons te richten op het behalen van doelen, zonder dat we te maken krijgen met onverwachte effecten. Goed risicomanagement is ook een van de middelen waarmee wij ervoor kunnen zorgen dat burgers kunnen vertrouwen op de gemeente en haar bestuurders.
Wij hebben gestreefd naar verhoging van het eigen vermogen en verlaging van de schulden en het risicoprofiel.