Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Stadsvernieuwing en -ontwikkeling

20

27

-7

7

0

0

Overige volkshuisvesting

34

34

0

0

0

0

Grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Overige grondexploitatie

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeling en economie

54

61

-7

7

0

0

Toelichting

VoorbereidingkredietLidl, Steendijkpolder

De overschrijding op Stadsvernieuwing betreft het voorbereidingskrediet Lidl, Steendijkpolder. In juli 2016 is er met Lidl Nederland GnbH een anterieure overeenkomst afgesloten. De historische kosten worden hiermee gecompenseerd.