Uitvoeren Woonvisie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Afstemmen lokaal en in de (sub)regio

Over de uitvoering van de nieuwe Woonvisie en met name op het vlak van de woningmarkt, de doelgroepen en de verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015, is er zowel lokaal met ontwikkelaars, corporaties, VBBM en partijen uit het sociaal domein, als (sub)regionaal met gemeenten en corporaties ter zake overleg geweest. Dit heeft er toe geleid dat er met diverse partijen afspraken zijn gemaakt over het op peil houden van de sociale woningvoorraad, over het bouwen van sociale en middeldure huurwoningen en het zorgen voor meer doorstroming (pilot).

Monitoren van de sociale voorraad

Om de sociale voorraad op peil te houden is monitoring nodig. Op deze wijze kan eventueel worden bijgestuurd via - met name - de diverse woningbouwprojecten. Er waren op 1 juli 2015 in totaal 5.531 sociale huurwoningen en op 31 december 2016 5.578. Als het gaat om met huurtoeslag bereikbare woningen betreft het voor 1 juli 2015 4.873 en voor 31 december 2016 4.851. Het totaal aantal sociale huurwoningen is derhalve toegenomen, maar het aantal met huurtoeslag bereikbare huurwoningen is gedaald. Via de jaarlijkse afspraken met corporaties wordt een en ander gevolgd en worden er eventueel aanvullende maatregelen genomen.

Overig

Op het vlak van wonen is er naast het al genoemde ook aandacht geweest voor de huisvesting van statushouders, arbeidsmigranten, monitoring van woonoverlast, de verstrekking van startersleningen, alsmede van vergunningen voor tijdelijke verhuur. In 2016 zijn de uitkomsten bekend geworden van het landelijk Woononderzoek, dat in 2015 plaatsvond en waaraan Maassluis meedeed.